Linköpings Läkaresällskaps historia

Konstituerande sammanträde hölls onsdagen den 14 oktober 1970. Sammankallande var Överläkareföreningens ordförande Gunnar Aschan och sekreterare Stig-Bertil Nilsson.

 

En arbetsgrupp vid Regionsjukhuset bestående av överläkarna Gunnar Aschan, Ove Groth och Bengt E. Karlberg (ordf SYLF) hade framlagt förslag till stadgar som accepterats av Överläkareföreningens styrelse. Till konstituerandet hade inbjudits alla läkare vid RiL samt stadens läkare.

 

I och med bildandet av Sällskapet var avsikten att invitera alla läkare i regionen att bliva medlemmar liksom de medicine kandidater som gick under utbildning vid Linköpings Högskolas medicinska fakultet. Som ordförande föreslogs professorn i Internmedicin Ragnar Berlin.

 

Det poängterades att "Sällskapet har en rent vetenskaplig och kollegialt sällskaplig målsättning. De fackliga frågorna kommer som hittills att ligga på olika lokalföreningar".