Husets historia

Om Sundbergska Stiftelsen och Linköpings Läkaresällskaps internationella hus

Befolkningsutvecklingen för Linköping under senare hälften av 1800-talet är ett exempel på landsortsbefolkningens press mot städernas och tätorternas sociala resurser. Bakgrunden var den kraftiga folkökningen inom jordbrukets undergrupper såsom torpare och lägenhetsägare. Flykten från landsbygden satte troligen in först bland befolkningen i torp och backstugor. Det var En flykt undan svält hunger trångboddhet och arbetslöshet framförallt i perioderna med missväxt.

 

Folkökningen i Linköping dock inte enbart betingad av kraftig inflyttning utan utgjorde en kombination av ökande födelseöverskott och långsiktig flyttningsvinst. Under senare hälften av 1800-talet levde av denna anledning en stor del av befolkningen i staden under ytterst knappa ekonomiska omständigheter. Man beräknar att det i början av 1880-talet fanns 300 familjer som regelbundet understöddes av fattigvården. Den officiella statistiken siffror tyder på att Linköpings innevånare offrade något mindre på fattigvården än genomsnittet för rikets städer men den var en stor post i stadens budget där ungefär en femtedel av utgifterna gick till fattigvård.

 

Försöken att minska kostnaderna misslyckades vid flera tillfällen.Den offentliga fattigvården var emellertid inte ensam om att sörja för de fattigas väl och ve. Samtida bedömare har hävdat att den enskilda välgörenheten betydde väl så mycket ja mer än de kommunala insatserna. I Linköping fanns ett flertal donationer och stiftelser för detta ändamål. Fattigvården måste ju åtminstone hjälpa de värnlösa barnen det var man helt överens om.

Sundbergska stiftelsen

Sundbergska stiftelsen för värnlösa barn tillkom genom testamentariskt förordnande av garvaråldermannen Gustaf Sundbergs (1800-1879) änka Vilhelmina (1804-1879). I Redaktör Dag Walléns skrift ”I upplysningens tjänst” Föreningen Gamla Linköping 2001 Meddelande nr 4. Sid. 25 ”Dagen sjunker, tiden, flyr” kan man läsa följande:

Minnessten på västra kyrkogården
Minnessten på västra kyrkogården
Storgatan sedd från Stångebro infarten från Norrköping. Tredje huset på höger hand är Gården 47 S:t Lars kvarter, Storgatan 5 med Sundbergska Garveriet. Till vänster nere vid ån tvättanläggning med klappbrygg.
Storgatan sedd från Stångebro infarten från Norrköping. Tredje huset på höger hand är Gården 47 S:t Lars kvarter, Storgatan 5 med Sundbergska Garveriet. Till vänster nere vid ån tvättanläggning med klappbrygg.

1879 skänkte Vilhelmina Sundberg gården nr 47 S:t Lars kvarter, Storgatan 5 och 180 000 riksdaler för inrättande av ” hem för värnlösa barn” så snart avkastningen av fonden hunnit uppgå till 12 – 15 000 riksdaler.

 

1887 sålde Stiftelsen fastigheten Storgatan då den var olämplig som barnhem. 

 

1889 inköpte Stiftelsen för 5 000 riksdaler tomten i kvarteret Dukaten hörnet av Linné - och Klostergatan. 

Linköping omkring 1875. ”Flygfoto” från lasarettshöjden vid Sandbäcken.
Linköping omkring 1875. ”Flygfoto” från lasarettshöjden vid Sandbäcken.

Gosshemmet byggdes vid pilmarkerade kvadraten Långa pilen pekar på det ena av husen vid Trädgårdsföreningens entré. Obs! kyrkan vid Hospitalstorget med stadens äldsta lasarettsbyggnad omedelbart intill, nedtill vänster om tornet. Domkyrkotornets ”Hårlemanska djäkneskrämma” ersattes först 1886 av Zettervalls (”Cementervall”) nuvarande ståtliga spira. Kinda kanal invigd 

1871 och Stambanan 1872. Se tåg och båttrafiken.

 

Den kände arkitekten och hovintendenten Axel Kumlien fick i uppdrag att rita huset. Han var i slutet av 1800-talet Sveriges mest anlitade lasarettsarkitekt, pappa till Sofiahemmet Akademiska Sjukhuset i Uppsala och inte att förglömma vårt eget lasarett uppfört under åren 1889 – 1895. Tillsammans med sin broder Hjalmar ritade han också ett stort antal bostadshus, banker och affärshus i Stockholm. Ett är det s.k. Rettigska huset Villagatan 3 intill Läkareförbundets. Klassat som byggnadsminnesmärke och har donerats till Vitterhetsakademien som där har sitt säte. Gosshemmat var i det närmaste en kopia. Huset uppfördes av stadens stor-byggmästare C. J. Nylander 1890-1891. Alltså samtidigt som lasarettsbygget pågick.

Gosshemmet

1891 skedde inflyttningen. Vid invigningen av Linköpings Läkaresällskaps Internationella Hus 1994 gav Studierektorn vid Lärarhögskolan Gunnar Kleist en inblick i det dagliga livet för gossarna. (Se arkiverad kopia). 

 

1942 upphörde verksamheten och huset såldes för 300 000 riksdaler.

 

Avkastningen av Sundbergska Stiftelsens tillgångar kom istället att utgå som stipendier till obemedlade barn i staden.

 

1942 – 1956 var Linköpings Handelsinstitut även kallat Behrendtzska skolan inrymt här.  

  Nyckelöverlämnandet den 17 september 1991. 
Nyckelöverlämnandet den 17 september 1991. 

1956 - 1968 Linköpings Handelsgymnasium som därefter inkorporerades i Ljungstedtska skolan. 

 

1968 – 1987 Var Lärarhögskolans Pedagogiska institution förlagd till huset.

 

1987 övertog Riksbyggen tomt och hus för nybyggnation. Huset löpte då stor risk att skattas till förgängelsen men...

 

1991 förvärvar Linköpings Läkaresällskap huset för 3,1 miljoner. Stark tillskyndare var Riksbyggens VD Landtingsrådet emeritus Ragnar Gustafsson.

Syftet med förvärvet var att medelst i första hand, donationer skapa ett forskarhem i vilket företrädesvis utländska forskare skulle kunna bo under sin vistelse i Linköping och sitt arbete vid Hälsouniversitetet.


Restaureringen 1992-1994

Huskommité 1992-02-07

Projekteringsgrupp 1992-10-15

Byggnation 1994-02-09

Inredningskommité 1994-01-10

Projektering juni – okt. 1993. 

Offertförfrågan & Upphandling okt. – dec. 1993

Byggstart 1993-11-01

Färdigställt 1994-09 ( 6 – 8 månader).

Huskommitté

1992-02-07 Sammanträde 1

Anders G Olsson, Åke Wastesson, Bengt Sievert, 

Nils-Holger Areskog, John Wärngren, Staffan Smeds. 

Adjungerade O.Groth, J.Mörling, L. Olofsson

Eldsjälar på parad.
Eldsjälar på parad.

Projekteringsgrupp

1:a Projekteringsmötet. 1992-10-15 

Verksamhetsansvarig: Ove Groth. Läkaresällskapet. 

Arkitektansvarig: Johan Mörling. Arkitektbyrån Danielson Falk Mörling. 

Projektledare: Lars Olofsson. Landstings Fastigheter. 

Övriga: Petter Lindström. Arkitektbyrån. Sven-Gustaf Larsson. Theorells Ing.byrå Bo Petterson. Tor Engströms Ing.byrå AB.

 

1992-11-05 Grovkalkyl av kostnad för ombyggnad: 6 641 250 SEK. 

1993-04-21 besked om donation från Wallenbergstiftelsen.

Byggnation

1:a Byggmötet. 1994-02-09

Beställare: Linköpings Läkaresällskap 

Drift och Förvaltning: Professor Lennart Franzén Läkaresällskapet. 

Projektledare: Ing. Lars Oskarsson. LFÖ/Byggkontoret. 

Generalenteprenör: NCC Bygg AB. Anbud: 2 254 000 SEK 

Underentreprenörer: 

Sandstedts Rör NVS Anbud: 497 000 SEK 

Linköpings Plåt & Ventilation. Anbud 149 000 SEK 

Östergötlands Elektriska AB. Anbud: 519 000 SEK 

Blomberg & Jonsson Måleri AB. Anbud 75 000 SEK 

Konsulter: 

FFNS Arkitekter i Linköping AB ( tidigare DFM.). 

Theorells Ing.byrå AB 

Tor Engströms Ing.byrå. 

Registrerad max arbetsstyrka 

4 byggare 

2 murare 

2 rörläggare 

1 ventilationsmontör 

2 el-installatörer 

5 målare 

1 golvläggare

7:e och sista byggmötet. 1994-06-21 

Beställaren godkänner 14 dagars tidsförlängning pga. 

bl.a leveransproblem, att leverantör av vikvägg gått i konkurs 

VVS-konflikt, besked om kulörer och långa torktider på färg. 

Sista 14 dagarna reserveras enbart för målaren. 

Överenskommelse påbörja slutbesiktning den 28/6.

Inredningskommité

Beslut om konstituering. 1994-01-10 

Anders G Olsson, Sonja Olsson, Åke Wastesson, Nils-Holger Areskog, 

Anna-Lisa Areskog, Eva Hjelmér (inredningsarkitekt IKEA).

Ritningar


Källor

1. Gunnar Kleist. Tal vid invigningen av Linköpings Läkaresällskaps Internationella Hus 1994. Arkiverat. 

2 Dag Wallén. Redaktör. Ordförande Sundbergska Stiftelsen, Föreningen Gamla Linköping och Linköpings Läroverkspojkar. 

3. Se även del 4 samlade verket LINKÖPINGS HISTORIA sid 273 - 313. Arkivarie Siv Sandberg 

5. Handelsskollärare Ann-Charlotte Stegö (-Behrendtz.) 

6. Se även Lars Olofsson: Från Länslasarett till Regionsjukhus del 2 sid.18 om Arkitekt Axel Kumlien. 

7. Ritningar Arkitektbyrån Danielsson – Falk – Mörling.